Ordningsregler

Hålla snyggt och visa hänsyn
Varje boende är skyldig att hålla snyggt runt sitt eget hus, d.v.s. klippa gräsmattan, plocka ogräs, beskära träd och buskar på brukligt vis. Föreningen förutsätter kommunikation och samförstånd mellan grannar för att undvika konflikter om växtlighet. I annat fall gäller Jordabalken 3 kap 2§: ”Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.”

Dessutom ansvarar vi alla för skötseln av de gemensamma ytorna och hjälps åt att kontinuerligt plocka skräp och liknande. Städdagar hålls två gånger per år, höst och vår.

Vi visar våra grannar hänsyn genom att inte använda hammare, dammsuga eller spela hög musik sent på kvällarna respektive tidigt på morgnarna.

Biltrafik i området
Den biltrafik som vi företar inom bostadsområdet skall vara för transporter. Efter lastning skall fordonet omgående flyttas till parkeringsplats. Fordonet får således inte bli stående inne i området. P-service har bevakning i området men ska vänta 10 minuter innan en bil, där ingen aktivitet sker, kan beläggas med avgift. Ibland kan hantverkare behöva stå längre tider inne i området för att kunna sköta sitt jobb på bästa sätt. Har du hantverkare hemma kan de behöva ett tillfälligt p-tillstånd. Kontakta i så fall styrelsen som kan utfärda tillfälligt tillstånd.

Biltvätt
Ekerö kommun avråder bilägare från att tvätta sina fordon på asfaltsvägar, likt våra gångvägar. Styrelsen har därför beslutat att det inte är tillåtet att vare sig tvätta eller skölja av bilar inne i vårt område. Smutsvatten rinner ut i dagvattenbrunnarna och når inte avloppsreningsverket – d.v.s. naturen får direkt ta emot vattnet. Bilens smuts innehåller mängder av föroreningar, såsom tungmetaller, olje – och däckgummirester.

Hundar
Hundar ska hållas kopplade och ska inte rastas i området. Om olyckan ändå är framme gäller att hundägaren plockar upp efter sin hund! Detta regleras också i Ordningslagen 14§.